Algemene Voorwaarden Droomzomer

Algemene Voorwaarden deelname activiteiten Droomzomer 2021

 

Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw aanmelding voor en deelname aan alle door ons (Helden Events BV) georganiseerde activiteiten tijdens het evenement Droomzomer 2021.
• Door aanmelding en/of deelname aan een activiteit verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en daarmee volledig en zonder voorbehoud akkoord te gaan. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een onderdeel daarvan, kunt u niet aan een activiteit deelnemen.
• Deze voorwaarden staan op www.droomzomer.nl en liggen op het Droompark ter inzage. Wij kunnen de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Kijk op de website voor de actuele versie.
• Deze voorwaarden gelden naast en in aanvulling op de voorwaarden van Droomparken, die gelden voor uw verblijf in het Droompark.
• Opmerkingen, vragen, positieve feedback of klachten kunnen verstuurd worden naar events@droomparken.nl
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
• Bij uw aanmelding vragen wij u eventuele fysieke of medische beperkingen kenbaar te maken. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt in overeenstemming met de AVG en uitsluitend gebruikt voor de goede uitvoering van de activiteiten. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.
• Alle door ons aangeboden sportactiviteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van studenten van het CIOS.

Betaling en annulering
• Zonder betaling vooraf kunt u niet deelnemen aan betaalde activiteiten. De genoemde prijs voor een betaalde activiteit is inclusief 21 BTW.
• U kunt uw deelname aan een betaalde activiteit tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren events@droomparken.nl. Binnen 12 dagen zal de door u betaalde vergoeding worden teruggestort. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang is geen restitutie of verplaatsing mogelijk.
• Het programma en de activiteiten kunnen door ons te allen tijde worden aangepast. Kijk op de website voor de meest actuele stand van zaken. Een wijziging of verplaatsing van een activiteit geeft geen recht op restitutie. Als een activiteit vervalt zonder dat er een naar ons oordeel passend alternatief wordt geboden, zullen wij de betaalde vergoeding restitueren. Een annulering, verplaatsing of wijziging geeft geen recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
• Deelname aan alle activiteiten is geheel op eigen risico.
• Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een juiste inschatting te maken of deelname aan de betreffende activiteit mogelijk en verantwoord is op basis van eventuele bekende medische klachten en/of fysieke beperkingen. Bij twijfels over uw medische of fysieke geschiktheid om aan een activiteit deel te nemen, verzoeken wij u dat vooraf te melden aan een begeleider.
• Wij, Droomparken en onze andere partners zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die ontstaan door blessures of ander letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een activiteit, ook niet als het risico daarop vooraf is gemeld en de begeleider u tot de activiteit heeft toegelaten.
• Bij deelname aan een activiteit dient u te beschikken over een geldige ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- en aansprakelijkheidsverzekering voor uzelf en uw gezinsleden.
• U vrijwaart ons, Droomparken en onze partners van alle eventuele aanspraken tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook, die door u of uw gezinsleden is toegebracht aan derden.
• Het deelnemen aan activiteiten door een minderjarige met of zonder begeleiding van ouder(s) of verzorger(s) blijft te allen tijde de verantwoording van ouder(s) of verzorger(s).
• Wij, Droomparken en onze partners zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing c.q. diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Wij adviseren u geen kostbare apparatuur, sieraden of andere zaken mee te nemen naar een activiteit en/of deze onbewaakt achter te laten.
• Iedere aansprakelijkheid van ons, Droomparken en onze partners is, met uitzondering van gevallen van opzet of grove schuld van leidinggevenden, beperkt tot directe schade tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd verminderd met het geldende eigen risico.

Covid-19 maatregelen
• Onze activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. U bent verplicht deze richtlijnen en onze aanwijzingen daarover strikt op te volgen.
• Indien u binnen 5 dagen na deelname aan een activiteit een positieve corona testuitslag krijgt, dient u dit direct bij ons te melden via het volgende emailadres events@droomparken.nl.
• Als wij in verband met de gevolgen van Covid-19 genoodzaakt zijn ons programma te annuleren of aan te passen, bijvoorbeeld wegens opgelegde overheidsmaatregelen of annuleringen door gasten, dan geldt dat als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). In dat geval kunnen wij u een voucherregeling aanbieden, die u recht geeft op deelname aan een volgende Droomzomer.

Beeld- en geluidsopnamen
• Wij informeren u hierbij dat er beeld- en/of geluidsopnames tijdens Droomzomer zullen worden gemaakt waarbij u kunt worden gefilmd. Deze opnames kunnen door ons, onbeperkt en via alle media, worden openbaar gemaakt en verder geëxploiteerd. Als u niet wil dat er opnames van u worden gemaakt en openbaar gemaakt, verzoeken wij u dat vooraf schriftelijk en gemotiveerd te melden door een e-mail te sturen aan events@droomparken.nl. In dat geval zullen wij ons best doen dat u niet wordt gefilmd en/of onherkenbaar wordt gemaakt, maar wij kunnen dat niet volledig toezeggen, zeker als het gaat om overzichtsbeelden of als een groep mensen wordt gefilmd.